Om Vendel  

Vendel är en liten församling som ligger ca 4 mil norr om Uppsala. Förut var Vendel en egen kommun, som sedan blev inlemmad i Tierps kommun. Detta uppskattades inte av de självständiga vendelborna, ty över Tierp flyger kråkorna på rygg för att slippa se samhället.

Vendels församling har en befolkningsmängd på drygt 2.000 personer. Bygden består av brutet landskap, med åker, äng och skog. Den långsmala Vendelsjön är känd för sina fladdermus boplatser samt rikt fågelliv. Söderut mynnar sjön ut i Vendelån, som sedan övergår i Fyrisån vilken flyter genom Uppsala. Norr om Vendel ligger naturreservatet Florarna, med ett 5.000 ha stort våtmarksområde. Här finns flera rariteter bl a grönbenan, som annars håller till i Norrland. Andra exempel är tretåig hackspett, hökuggla, slaguggla, dvärgbeckasin, bergfink och gråsiska.

Flora
Öster om Vendelsjön domineras vegetationen av hasselsnår, ekbackar och vacker ängsmark. Här finns Skogsknipprot, Vätterot, mfl växter. I väst övergår åkermarken i skog och åsmark (Uppsalaåsen), där den sällsynta Mosippan växer. Mest unik för Vendel är Ängssalvian (Salvia pratensis), som är redan omtalades av Linné och vars rikliga förekomst finns i Brogårdsbäcken. I Vendel finns även Upplands landskapsblomma, Kungsängsliljan. Växtzon 4 gäller för Vendel.

Kyrkan
Vendels kyrka är från 1300-talet och är känd för sina fina väggmålningar, som en period var övermålade. Runt kyrkan finns en medeltida, hög bogårdsmur med stigluckor.

Vendels kyrka

Klockstapeln är från 1700-talet. Kyrkan ligger vackert beläget på krönet av Vendelåsen, med utsikt över slättbygden ner mot sjön. Här har många arkeologiska fynd gjorts, som givit namn åt en egen tidsperiod, Vendeltiden. 1998 var Vendels kyrka med i ett frimärkshäfte med svenska kyrkor.